Statut Przedszkola nr 82

Podstawa prawna:

 • Prawo Oświatowe Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 59 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r.
 • USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z dnia 8 grudnia 2016 r.)

§ 1

Przedszkole nr 82 zwane dalej „ przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
Siedziba przedszkola znajduje się przy ul. Zawady 26 w Poznaniu
Pełna nazwa używana przez przedszkole brzmi:

Przedszkole nr 82
Ul. Zawady 26
61-002 Poznań

tel: 618775312
fax: 61-877312

sekretariat@przedszkole82poznan.pl

W przypadku dokumentowania zakupu i sprzedaży towarów oraz usług Przedszkole nr 82 używa następującej pieczęci:

MIASTO POZNAŃ
PRZEDSZKOLE NR 82
61-002 Poznań ul. Zawady 26
Nip 209-00-01-440, Regon 301625566

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zdania wynikające z Prawa Oświatowego oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Celem przedszkola jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 4. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
 7. zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 8. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 9. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 10. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 11. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 12. zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, która polega na:
  1. rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych dzieci
  2. rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów wynikających w szczególności ze:
   1. szczególnych uzdolnień
   2. niepełnosprawności
   3. choroby przewlekłej
   4. niedostosowania społecznego
   5. zagrożenia niedostosowaniem społecznym
   6. specyficznych trudności w uczeniu się
   7. zaburzeń komunikacji językowej
   8. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
   9. niepowodzeń edukacyjnych
   10. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi
   11. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola w formie:

 1. Zajęć specjalistycznych dla wychowanków:
  1. korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
  2. porad i konsultacji.
 2. Dla rodziców, wychowanków i nauczycieli:
  1. porad i konsultacji
  2. warsztatów i szkoleń.
 3. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielają prowadzący zajęcia z dzieckiem, nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi we współpracy z:
  1. rodzicami uczniów
  2. poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi
  3. placówkami doskonalenia nauczycieli
  4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami
  5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
  6. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów
  7. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci
  8. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposób oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
   • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola
   • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa- zarówno pod względem psychicznym jak i fizycznym
   • stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
   • współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno- pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w marę potrzeb konsultację i pomoc
   • wszelkie wyjścia poza teren przedszkola odnotowywane są w zeszycie wyjść dzieci. Grupa dzieci licząca ponad 15 dzieci ma zapewnioną opiekę dwóch osób (nauczyciel oraz pomoc nauczyciela lub rodzice).
 4. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
  • dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub jego prawni opiekunowie
  • rodzice /prawni opiekunowie/ mogą upoważnić przez siebie osobę przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola - na piśmie przedkładając je nauczycielom prowadzącym oddział
  • osoba upoważniona przez rodziców, czy opiekunów do odbierania dziecka z przedszkola musi mieć ukończone 18 lat.

§ 3

 1. Organami przedszkola są:
  • Dyrektor przedszkola
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
 2. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez Organ Prowadzący i Organ Nadzorujący.
 3. Postępowanie w sprawie o której mowa w ust. 2 , określają odrębne przepisy.
 4. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
 5. Zadania dyrektora są następujące:
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego
  • koordynowanie opieki nad dziećmi
  • organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej ( w miarę posiadanych na ten cel środków) oraz wyznaczanie spośród nauczycieli osoby lub osób koordynujących prace zespołu do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowankowi w przedszkolu, informowanie na piśmie rodziców wychowanka o ustalonych formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz o wymiarze czasu ,w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane
  • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie jakości pracy placówki
  • przekazanie sprawozdania o jakości pracy placówki Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców
  • opracowanie programu rozwoju pracy placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki
  • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach
  • przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go organowi prowadzącemu
  • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał
  • wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów
  • dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie
  • planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami
  • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola
  • współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi
  • kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
  • przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną
  • podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną
  • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.
  • stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju
  • koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiana informacji między nimi
  • współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników
  • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • dyrektor jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku przedszkolnego w przedszkolu
  • dyrektor wystawia zaświadczenia o spełnianiu przez wychowanków rocznego przygotowania przedszkolnego i przekazuje je rodzicom dziecka
  • dyrektor informuje dyrektora szkoły podstawowej obwodowej dla danego dziecka oraz rodziców dziecka o niezrealizowaniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku, gdy absencja dziecka w przedszkolu przekracza 50%
  • dyrektor upoważniony jest do publikowania w drodze własnego obwieszczenia tekstu jednolitego statutu.
 6. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
 7. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
 8. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 9. Do kompetencji stanowiącej Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
  Rada Pedagogiczna opiniuje:
  • Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
  • Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby jej członków.
  • Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
  • Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady
  • Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
  Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
  Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności o którym mowa w § 3 pkt. 8.
  Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,
  • funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola
  • członkowie Rady wybierani są w tajnym głosowaniu co roku podczas zebrań grupowych, przynajmniej po dwóch przedstawicieli rodziców z każdej grupy.
  • Rada Rodziców może występować do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, a w szczególności:
   • przedstawienia swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela
   • opiniowania wybranego przez Radę Pedagogiczną programu wychowania przedszkolnego
   • planu finansowego
   • programu rozwoju placówki.

  Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
  Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

§ 4

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, którego działalność finansowana jest przez:
  • Miasto Poznań
  • Rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 5

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Dopuszczalne jest tworzenie oddziałów mieszanych wiekowo za zgodą nauczyciela prowadzącego oddział.
 2. Rodzeństwo o zbliżonym wieku może przebywać w oddziale razem.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
 4. W uzasadnionych przypadkach (np. mała powierzchnia użytkowa), za zgodą i po zatwierdzeniu przez organ prowadzący przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w pkt . 2.
 5. Liczba miejsc dla dzieci w Przedszkolu nr 82 wynikająca z arkusza organizacyjnego wynosi 100.
 6. W przedszkolu mogą powstać oddziały integracyjne, jeśli będzie na nie społeczne zapotrzebowanie.
 7. Dopuszczalne jest tworzenie oddziałów mieszanych wiekowo, jeśli w czasie rekrutacji do placówki zajdzie taka potrzeba.

§ 6

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o Podstawę Programową oraz dopuszczone przez dyrektora program(y) wychowania przedszkolnego, bez podawania ich do publicznej wiadomości.
 2. Godzina pracy nauczyciela w przedszkolu wynosi 60 minut.
 3. Przedszkole może organizować naukę religii oraz zajęcia z gimnastyki dla dzieci 6- letnich z orzeczeniem lekarskim. Zajęcia te finansowane są z budżetu przedszkola.
 4. Na wniosek Rodziców koszt wycieczek, biletów i innych imprez dla dzieci finansowany jest w formie funduszu wycieczkowego.
 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 6. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym Podstawa Programowa realizowana jest w godzinach 8.00-13.00
  • co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
  • co najmniej 1/5 czasu (w układzie tygodniowym),(w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.),
  • najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  • pozostały czas - 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne)

§ 7

Przedszkole jest placówką 4- oddziałową

 1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
  • sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (I, II, III, IV)
  • pomieszczenia administracyjno – gospodarcze
  • kuchnię wraz z zapleczem
  • szatnię dla dzieci i personelu.
 2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodów przedszkolnych z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

§ 8

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie podanym przez Organ Prowadzący.
 2. Arkusz organizacyjny przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola i przedstawia do zatwierdzenia przez Organ Prowadzący i Kuratorium Oświaty.
 3. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności:
  • liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów
  • liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowisko kierownicze
  • ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący przedszkole.

§ 9

 1. Organizację pracy przedszkola określa szczegółowy rozkład dnia, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych określa przez dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

§ 10

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, zgodnie z ust. 3.
 2. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 do 17,00 tj. 11 godzin dziennie.
 3. Dzienny czas pracy przedszkola, w tym 5 godzin dziennie na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
 4. Przedszkole realizuje Podstawę Programową w godzinach od 8.00-13.00
 5. Przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc i zatwierdzana jest przez organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora przedszkola. W szczególnych przypadkach np. remont generalny, przedszkole może być (za zgodą organu prowadzącego) zamknięte przez dwa miesiące.
 6. W czasie trwania przerwy wakacyjnej dzieci mają zapewnioną opiekę w innym najbliżej położonym przedszkolu.
 7. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określanej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  Wysokość opłaty za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą Uchwałą Rady Miasta Poznania.
 8. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe: rytmikę i język angielski ze środków finansowanych przez Miasto Poznań.
 9. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
 10. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez dzieci i pracowników przedszkola. Rodzice ponoszą koszty wyżywienia w całości.
 11. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwraca się stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
 12. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana są z góry za dany miesiąc w terminach ustalonych na początku każdego nowego roku szkolnego, nie później jednak niż do 15 każdego miesiąca.
  Odpisy za żywienie oraz za godziny pobytu dziecka w przedszkolu w przypadku nieobecności dziecka zwracane są za miesiąc z dołu.
 13. Rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) ponoszą jedynie opłaty za korzystanie z wyżywienia.
 14. W czasie wakacji rodzice regulują opłatę za pobyt dziecka w tym przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.
 15. Wszystkie dzieci przyjęte do przedszkola podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia pokrywają w całości rodzice.
 16. Rodzice mają obowiązek respektowania zapisów Porozumienia o świadczenie usług przez placówkę. Każdorazowa zmiana powinna być zgłoszona w sekretariacie placówki przed końcem okresu rozliczeniowego (koniec każdego miesiąca)

§ 11

 1. Statut określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
 2. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługowi.
  • Stanowiska administracyjne to:
   • główna księgowa
   • specjalista ds. płac
   • referent ds. administracyjnych
  • Stanowiska obsługowe to:
   • woźne oddziałowe
   • kucharka
   • intendentka
   • pomoce kuchenne
   • konserwator / ogrodnik.
 3. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno – obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnym pracownikom ustala dyrektor.
 5. Zakresy tych obowiązków znajdują się w teczkach akt osobowych pracowników.
 6. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

§ 12

W przedszkolu nie zostało utworzone stanowisko zastępcy dyrektora.

§ 13

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
  • jednego nauczyciela w przypadku pięciogodzinnego czasu pracy oddziału
  • dwóch nauczycieli w przypadku gdy oddział funkcjonuje dłużej niż pięć godzin dziennie.
 2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza Organ Prowadzący.
 3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 14

W przypadku utworzenia w przedszkolu oddziałów integracyjnych, w oddziałach tych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

§ 15

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawa programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami , odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
  • współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
  • uczestniczenie w pracach zespołu do udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej wychowankowi w przedszkolu
  • realizowanie opracowanego przez Zespół planu działań wspierających dla wychowanków i prowadzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia
  • w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne opracowuje dla każdego dziecka i realizuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny określający zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z dzieckiem
  • planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno- wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość
  • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania
  • planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, przez aktywne uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
  • czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Sposób dokumentowania, jego formy należą do nauczyciela
  • prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcioletnich oraz nauczyciele dzieci pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat)
  • wydawanie rodzicom dziecka 5 lub 6 letniego objętego wychowaniem przedszkolnym informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacja ta wydana ma być do końca kwietnia
  • współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i inną
  • wdrożenie działań w celu tworzenia programów naprawczych – wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci
  • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu dziecka w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów , imprez itd.
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu, działalności wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń
  • realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących
  • realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności przedszkola
  • zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć organizowanych przez przedszkole.
 4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
  • poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci
  • ustalenia form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dzieci włączenia ich w działalność przedszkola.
 5. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 6. Rodzice maja prawo do:
  • znajomości zadań o których mowa w pkt. 3 ust. a
  • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka, uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli czy psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz o doborze metod udzielania pomocy dziecku
  • uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb, wspomagać
  • wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi przedszkola uwag i wniosków z obserwacji pracy przedszkola
  • wyrażaniu opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną
 7. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  • przestrzeganie niniejszego statutu
  • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
  • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce
  • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola, lub przez osobę upoważniona przez rodziców, osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
  • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkola
  • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu
  • niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
  • wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka
  • inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.
 8. Formy współpracy z rodzicami:
  • zebrania grupowe
  • spotkania ze specjalistami
  • konsultacje i rozmowy indywidualne
  • kąciki dla rodziców
  • zajęcia otwarte organizowane przez nauczycielki poszczególnych oddziałów
  • uczestnictwo w wycieczkach i imprezach organizowanych przez przedszkole
  • prezentowanie prac dzieci
  • przekazywanie bieżących informacji poprzez stronę internetową przedszkola.
 9. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu kilka razy w roku szkolnym na wniosek nauczycieli lub rodziców.

§ 16

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
 2. Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej.
 3. Jeśli przedszkole w danym momencie nie zatrudnia specjalisty, wskaże placówkę w której organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.
 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 8 lat.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 6. Dziecko w wieku 6 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Przedszkole stwarza ku temu odpowiednie warunki.
 7. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust.2 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 8. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
 9. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę całkowitej dostępności.
 10. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola uchwalany corocznie przez Organ Prowadzący przedszkole. a) W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola wchodzi, co najmniej 3 nauczycieli tego przedszkola. przedszkola. b) W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić: wchodzić: - dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna; - osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do przedszkola.
 11. Uchylony
 12. Uchylony
 13. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  • swobody myśli, sumienia i wyznania
  • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłu
  • zabawy i działania w bezpiecznych dla swojego zdrowia i życia warunkach
  • różnorodnego, prawidłowo przygotowanego otoczenia, które pozytywnie wpływać będzie na jego rozwój
  • przebywania w spokojnej , pogodnej życzliwej atmosferze z absolutnym wykluczeniem pośpiechu oraz w spokoju i możliwości odizolowania się, gdy tego potrzebuje
  • rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, indywidualnych możliwości i potrzeb oraz własnego tempa rozwoju
  • wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym
  • prawa do wyboru zadań i sposobu ich rozwiązywania
  • do swobodnej niczym nie zakłóconej zabawy i wyboru towarzysza zabaw
  • badania, eksperymentowania oraz nagradzania za włożony trud i wysiłek
  • współdziałania z innymi, aktywnego kształtowania kontaktów społecznych
  • posiadania obok siebie osób odpowiedzialnych, kompetentnych i zaangażowanych do których zawsze może zwrócić się o pomoc
  • codziennego pobytu na powietrzu, ale też snu i wypoczynku
  • formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań, na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź
  • zdrowego jedzenia
  • poszanowania własności
  • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa)
  • niepowodzeń, niewiedzy, tajemnicy, radości.
 14. Dzieci w przedszkolu mają obowiązek:
  • przestrzegania reguł zawartych w regulaminach przez siebie stworzonych
  • przestrzegania norm zwyczajowych przyjętych w przedszkolu
  • dbania o porządek
  • dbanie o stan gier i zabawek
  • pomagania sobie nawzajem.
 15. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
  • systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole - do dwóch miesięcy. Przedszkole może wystąpić do sądu o ściągniecie należności
  • nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie- w przypadku dziecka nowo przyjętego do przedszkola- i ponad miesiąc w przypadku dziecka do przedszkola już uczęszczającego i nie zgłoszenie tego faktu w przedszkolu
  • zachowań dziecka, które zagraża bezpieczeństwu innym dzieciom, a rodzice odmawiają współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
  • nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu
  • skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
  • Informacje zawarte w karcie zgłoszenia do przedszkola podlegają Ustawie o Ochronie Danych Osobowych i służą wyłącznie do użytku wewnętrznego przedszkola.
  • W przypadku gdy sytuację rodzinną dziecka regulują dokumenty sądowe rodzic zobowiązany jest do przedstawienia w/w dokumentów do wglądu dyrektorowi przedszkola oraz nauczycielkom prowadzącym grupę .

§ 17

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami.

Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27.01.2017.
Niniejszym traci moc Statut uchwalony dnia 31.08.2016r.
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców.

Poznań, 27 stycznia 2017

Statut przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 82 w Poznaniu

Przedszkole nr 82 w Poznaniu