Ramowy rozkład dnia

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00 - 13.00

6.00 – 8.20 Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.

8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, śniadanie - wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno - kulturalnych.

8.30 – 9.00 Śniadanie

9.00 - 10.45 Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy zorganizowane i swobodne na placu przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno - technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

10.45 - 11.00 Przygotowanie do II śniadania. Czynności porządkowo - higieniczne.

11.00 - 11.30 II Śniadanie

11.30 - 13.15 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie. Dzieci trzyletnie - odpoczynek na leżakach, czynności samoobsługowe po leżakowaniu.

13.15 - 13.30 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do obiadu.

13.30 - 14.00 Obiad

14.00  - 14.15  Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.

14.15 - 15.30  Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne.

15.30 - 17.00 Zabawy w grupach łączonych, rozchodzenie się dzieci.

Przedszkole nr 82 w Poznaniu