Program profilaktyczno-wychowawczy Przedszkola nr 82 w Poznaniu

Program wychowawczo-profilaktyczny powstał w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, która wskazuje cele wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

1. Założenia programu

 • Realizacja celów wychowawczych w ciągu całego cyklu edukacji przedszkolnej poprzez różnorodne formy pracy zaplanowane i realizowane w poszczególnych grupach oraz imprezy zbiorowe z uwzględnieniem praw i obowiązków dziecka w przedszkolu.
 • Organizacja procesu wychowawczego przy wsparciu i akceptacji , zmierzająca do ukształtowania wychowanka według przyjętego modelu.
 • Współdziałanie nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego w jednolitym systemie wychowawczym.
 • Podtrzymanie tradycji i zwyczajów przedszkola.
 • Dokonywanie ewaluacji programu przez nauczycieli poszczególnych grup.
 • Dokonywanie modyfikacji programu na podstawie ewaluacji.

2. Cele programu

Podstawowym celem i założeniem programu wychowawczo-profilaktycznego jest kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw oraz wyposażenie ich w niezbędne wiadomości i umiejętności w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie oraz bezpieczeństwa, rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom we współczesnym świecie.

Cele szczegółowe:

 1. nabywanie umiejętności rozumienia siebie i innych oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwracania się o pomoc do osób dorosłych.
 2. zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności współżycia oraz współdziałania z innymi, próby rozwiązywania konfliktów i dochodzenia do kompromisu.
 3. zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
 4. budowanie systemu wartości, takich jak: tolerancja, uczciwość, sprawiedliwość, odpowiedzialność, odróżnianie dobra od zła, szczerość, przebaczenie, cierpliwość.
 5. wyposażenie dzieci w umiejętności pozwalające na ocenę sytuacji zagrażającej ich bezpieczeństwu.
 6. nabywanie wiedzy i umiejętności umożliwiających prowadzenie zdrowego stylu życia (aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie).
 7. nabywanie umiejętności pełnienia ról społecznych, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 8. wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności jako czynniki motywującego do dalszych działań dziecka.
 9. kształtowanie zachowań prozdrowotnych w szczególności umiejętności spędzania wolnego czasu, przestrzegania zasad higieny i zdrowego odżywiania się.
 10. rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.

3. Struktura oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych

Dyrektor przedszkola:

 1. dba o prawidłowe funkcjonowanie przedszkola, poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej placówki, kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu.
 2. wspiera finansowo i organizuje działania profilaktyczne w środowisku przedszkolnym.
 3. stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.
 4. czuwa nad realizowaniem przez dzieci obowiązku szkolnego.
 5. organizuje spotkania szkoleniowe dla nauczycieli.
 6. dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówki.

Rada pedagogiczna:

 1. zapewnia dzieciom wszechstronną pomoc.
 2. współpracuje z instytucjami do spraw opieki i wychowania.
 3. diagnozuje problemy edukacyjno-wychowawcze w przedszkolu.
 4. odpowiada za udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny dzieci.
 6. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń, w oparciu o rozpoznanie potrzeb dzieci.
 7. dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu.

4. Zadania programu profilaktyczno-wychowawczego

 1. Włączanie dzieci w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw i obowiązków z uwzględnieniem ich możliwości i potrzeb.
 2. Kształtowanie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych.
 3. Kształtowanie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych.
 4. Wykorzystanie codziennej sytuacji do podejmowania próby samooceny i oceny postępowania innych osób.
 5. Uczenie dzieci niepełnosprawnych społecznego funkcjonowania pomimo ograniczeń.
 6. Promocja zdrowia, zdrowego żywienia i zdrowych nawyków.
 7. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim.
 8. Tworzenie warunków do częstego przebywania na świeżym powietrzu.
 9. Uczenie sposobów unikania potencjalnych niebezpiecznych substancji, przedmiotów i osób.

5. Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu

Ustalone normy są jednakowe dla wszystkich dzieci i dotyczą:

 • zachowania podczas posiłków,
 • zachowania w łazience,
 • zachowania w szatni,
 • zachowania w sali,
 • zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
 • zachowania podczas wycieczek i spacerów.

Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków:

 1. Siedzę prosto przy stole.
 2. Jem w ciszy, kulturalnie spożywam posiłek.
 3. Nakładam sobie na talerz tyle, ile zjem.
 4. Czekam, aż wystygnie gorące danie.
 5. Jem powoli (szybkie zjadanie – połykanie – jedzenia jest niezdrowe i nieeleganckie), każdy kęs dobrze gryzę i żuję.
 6. Jem to, co lubię, próbuję innych potraw.
 7. Bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów, posługuję się sztućcami.
 8. Kiedy kończę zjadanie zupy z talerza, pochylam go od siebie (nie do siebie, gdyż mogę poplamić ubranie).
 9. Po zjedzonym posiłku grzecznie czekam, aż pani zabierze talerz.
 10. Odchodząc od stołu, zasuwam krzesełko i mówię „dziękuję”.

Reguły zachowań obowiązujące w łazience:

Higiena potrzeb fizjologicznych:

 1. Bezpiecznie poruszam się w łazience.
 2. Dbam o czystość w łazience.
 3. Najpierw korzystam z toalety, potem myję ręce.
 4. Pamiętam o użyciu papieru toaletowego.
 5. Korzystam z toalety pojedynczo.
 6. Zakładam bieliznę w toalecie.
 7. Zawsze po sobie spłukuję toaletę.
 8. Oszczędnie zużywam wodę, mydło.
 9. Jeśli potrzebuję pomocy pani przy skorzystaniu z toalety, proszę o pomoc.

Etapy mycia rąk:

 1. Podwijam rękawy.
 2. Odkręcam kran.
 3. Wyciskam mydło na rękę.
 4. Namydlam obie ręce.
 5. Płuczę ręce wodą, aby całkowicie spłukać pianę.
 6. Zakręcam kran.
 7. Otrząsam ręce z wody nad zlewem.
 8. Wycieram ręce papierowy ręcznik.
 9. Odwijam rękawy i wracam do sali.

Myję ręce:

 1. przed oglądaniem książek.
 2. przed zabawą.
 3. przed rysowaniem.
 4. przed posiłkami i po ich spożyciu.
 5. po wyjściu z toalety.
 6. po powrocie ze spaceru, wycieczki, placu zabaw.

Normy zachowania w szatni:

 1. Starannie układam swoją odzież, buty ustawiam równo na półce.
 2. Pamiętam o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko.
 3. Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku, otrzepuję buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieram buty o wycieraczkę.
 4. Przy rozbieraniu się pamiętam o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu).
 5. Starannie składam odzież i odkładam na swoją półkę.
 6. Pamiętam, aby pomagać kolegom, którzy tego potrzebują (przy rozsuwaniu zamków, odpinaniu guzików itp.).
 7. Po ubraniu się lub rozebraniu ustawiamy się w pary w wyznaczonym przez panią miejscu.
 8. Bezpiecznie poruszam się w szatni, mówię cicho.

Zasady zachowania podczas wycieczek, spacerów, wyjść na podwórko:

 1. Przed wyjściem z budynku przedszkola sprawdzam, czy ubranie jest prawidłowo założone.
 2. Idę na spacer w parze z kolegą/koleżanką.
 3. Przemieszczam się w miarę sprawnie.
 4. Mówię cicho lub szeptem.
 5. Dbam o przyrodę.
 6. Jestem ostrożny wobec nieznajomych.
 7. Słucham poleceń nauczycieli i opiekunów.
 8. Idę prawą stroną chodnika.
 9. Do autokaru wchodzę pojedynczo.
 10. Siadam na wyznaczonym przez panią miejscu.
 11. Podczas jazdy autokarem siedzę na swoim miejscu.
 12. Jeśli wchodzę do pomieszczeń (teatr, kino, filharmonia), jestem cały czas z grupą.
 13. Korzystam ze sprzętu zabawowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 14. Podczas zabawy wiem, do czego służy piasek w piaskownicy.
 15. Reaguję na sygnały nauczyciela.

6. Stosowany system motywacyjny

W toku oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych stosuje się pozytywne wzmocnienia pożądanych zachowań dziecka.

Nagrodą może być:

 • pochwała słowna – indywidualna, przed grupą, dyrektorem lub rodzicem,
 • pochwała gestem lub mimiką,
 • sprawienie dziecku przyjemności poprzez pierwszeństwo przy wyborze zabawek, zabaw lub gier,
 • powierzenie ważnej funkcji w grupie, np. pomoc nauczycielce,
 • nagroda rzeczowa, np. znaczki,
 • obdarzanie dziecka szczególnym zaufaniem, np. poprzez formę dyżurów.

Nieprzestrzeganie norm obowiązujących w grupie wiąże się z ponoszeniem konsekwencji własnych działań.

Konsekwencją może być:

 • tłumaczenie, wyjaśnianie powodów, dla których dane zachowanie jest niewłaściwe,
 • ukazywanie następstw niewłaściwych zachowań, skłonienie dziecka do autorefleksji,
 • naprawa w miarę możliwości wyrządzonej szkody, zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę,
 • sprzeciw i dezaprobata ze strony nauczyciela, „czasowe wyłączenie” z zabawy, aby dziecko przypomniało sobie zasady obowiązujące w grupie i przemyślało swoje zachowanie,
 • przekazywanie informacji o niepożądanym zachowaniu rodzicom dziecka.

7. Uwagi końcowe

 1. Program wychowawczo-profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji dla dzieci 3-6-letnich.
 2. Program nie uwzględnia podziału na grupy wiekowe, pozostawiając nauczycielom swobodę doboru treści, z uwagi na możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, ich zainteresowania, dojrzałość emocjonalno-społeczną.
 3. Program ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozszerzane w zależności od potrzeb dzieci, przedszkola, sytuacji, warunków środowiskowych oraz środków dydaktycznych, jakimi dysponuje przedszkole.
Przedszkole nr 82 w Poznaniu