„Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
To, czego nie zrobimy dla dzieci, dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy ...
Stymulowanie rozwoju dziecka jest łatwiejsze od liczenia późniejszych wad...”
dr Maria Kielar

OPIEKA UDZIELANA PRZEZ NAUCZYCIELI
WE WSPÓŁPRACY ZE SPECJALISTAMI I RODZICAMI

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego, pierwszymi osobami, które są zobligowane do wyodrębniania dzieci  potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej są nauczyciele przedszkola. Dyrektor powierzył im obowiązki wychowawców danej grupy. Dostrzeżenie przez nauczycieli dzieci o mniejszych zasobach poznawczych i takich, które wykazują szczególne uzdolnienia oraz tych, które mają trudności w sferze emocjonalno-społecznej jest niezwykle istotne w rozpoczęciu działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec dzieci.

Celem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest wspieranie potencjału rozwojowego dziecka oraz stworzenie warunków umożliwiających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola i w społeczeństwie.POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

W skład zespołu specjalistów zatrudnionych w placówce wchodzą:

 • Hanna Sarnowska
  - psycholog
 • Julia Fliegner-Karpińska
  - pedagog specjalny
 • Aleksandra Zaucha
  - logopeda
 • Katarzyna Szopińska
  - logopeda

Współpracujemy z:

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 • Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 7 w Poznaniu

POMOC LOGOPEDYCZNA

Opieką logopedyczną objęte są dzieci z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzm, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, oraz środowiskowym ograniczeniem mowy. Z zajęć logopedycznych korzystają głównie dzieci z najstarszych grup wiekowych, przedszkolaki mające pisemne  zalecenia  z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy  i wychowawców, co roku, we wrześniu  na terapię kwalifikowane są także młodsze dzieci, według oceny LOGOPEDY. Informacja taka zostaje przekazana Rodzicowi przez wychowawcę grupy.

Każde dziecko zakwalifikowane na terapię logopedyczną w przedszkolu powinno mieć zakupiony zeszyt A4 w kratkę. Dzieci, które uczęszczały w poprzednich latach na terapię, proszone są o przyniesienie swoich starych zeszytów.

W NASZYM PRZEDSZKOLU LOGOPEDA:

 • Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówki,
 • Prowadzi- za zgodą Rodzica- terapię indywidualną i grupową (opcjonalnie, na prośbę nauczyciela) w formie zabaw językowych i słuchowych,
 • Pracuje indywidualnie z dziećmi posiadającymi opinię lub orzeczenie z poradni,
 • Udziela indywidualnych porad logopedycznych Rodzicom dzieci objętych terapią logopedyczną.

PEDAGOG SPECJALNY

Do zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu , w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie dziecka,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązania problemów wychowawczych, stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola,
 3. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i innych problemów dzieci,
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym,
 6. inicjowanie o prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci.

PSYCHOLOG

Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci,
 2. diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka,
 3. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych i mediacyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli,
 4. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec dzieci i rodziców,
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym,
 6. wspieranie nauczycieli oraz zespołów wychowawczych w działaniach , wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego przedszkola,
 7. współpracowanie z rodzicami, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku rodzinnym, mających na celu stymulowanie rozwoju, usprawnianie zaburzonych funkcji oraz kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich
Przedszkole nr 82 w Poznaniu