Regulamin Przedszkola nr 82 w Poznaniu

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5 letnie.
 2. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie z wytycznymi podawanymi do publicznej wiadomości.
 3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 17.00.
 4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola, dostępny na stronie Internetowej przedszkola.
 5. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni, osoby upoważnione na piśmie. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym.
 6. Do przedszkola dzieci powinny być przyprowadzone najpóźniej do godz. 8.20 a odbierane nie wcześniej niż o godz. 14.00.
 7. Nieodebranie dziecka do godziny 17.00, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.
 8. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka , rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczycielki lub dyrektora przedszkola.
 9. Rodzice zobowiązani są do regularnej opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu w terminie do 20 każdego miesiąca.
 10. Organem reprezentującym rodziców w przedszkolu jest Rada Rodziców pracująca w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.
 11. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy z rodzicami (opiekunami), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi.
 12. Ze względu na prowadzone w przedszkolu codzienne zajęcia ruchowe, a co za tym idzie bezpieczeństwo dzieci zabrania się zakładania dzieciom biżuterii a w szczególności kolczyków, łańcuszków, wisiorków. bransoletek, pierścionków itp .
 13. W przedszkolu nie wolno podawać dziecku jakichkolwiek leków.
 14. Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie Rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu.
 15. Rodzice i osoby pełniące rolę opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie i ubieranie się /bez pośpieszania dziecka/. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych.
 16. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w różnych formach pomocy dziecku i jego rodzinie w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym.
 17. Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.
 18. Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub dyrektor przedszkola.
 19. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców.
 20. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.
 21. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
 22. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania nauczycieli wychowawców o zmianie telefonów kontaktowych, adresu zamieszkania dziecka.

W przedszkolu obowiązują stałe pory posiłków:

I śniadanie
8:30 - 9:00
II śniadanie
11:00 - 11:30
Obiad
13:30 - 14:00
Przedszkole nr 82 w Poznaniu