Przedszkole nr. 82

Zawady 26,

61-002 Poznań

(061) 877-53-12

Designed by In.Point 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

             ZAŁOŻENIA

 

zasygnalizowanie problemu adaptacji przedszkolnej;

 

 

łagodzenie ewentualnych trudności, na jakie napotyka dziecko. 

                 CELE

 

zapoznanie rodziców ramowym rozkładem dnia;

 

 

uczulenie rodziców na sytuacje trudne, spotykające dziecko w przedszkolu;

 

sformułowanie wskazówek umożliwiających łatwiejsze zaadoptowanie się dziecka do nowego środowiska. 

            POCHWAŁY

 

upewnij się czy twoja pochwała jest dostosowana do wieku dziecka;

 

unikaj takiej pochwały, w której ukryta jest poprzednia słabość dziecka lub niepowodzenie;

 

miej świadomość, że przesadny entuzjazm może kolidować z oczekiwaniami dziecka;

 

pochwała zachęca do powtórzeń

zwiększenia wysiłków. Jest to skuteczny impuls. Stosuj go selektywnie. 

Przedszkole nr 82 Poznań

 

UWOLNIENIE DZIECI OD GRANIA OKREŚLONYCH RÓL

 

wykorzystaj okazję pokazania dziecku, że nie jest tym, za kogo się uważa;

 

stwórz sytuację, w której dziecko spojrzy na siebie inaczej;

 

pozwól dziecku podsłuchać, gdy mówi się o nim pozytywnie;

 

zademonstruj zachowanie godne naśladowania;

 

w szczególnych momentach bądź dla dziecka skarbnicą wiedzy;

 

kiedy dziecko postępuje według starych nawyków wyraź swoje uczucia i oczekiwania. 

SPOSOBY, KTÓRE POMOGĄ DZIECIOM NAUCZYĆ SIĘ POLEGAĆ RACZEJ NA SOBIE NIŻ NA NAS

 

pozwól dziecku dokonywać wyboru;

 

okaż szacunek dla dziecięcych zmagań;

 

nie zadawaj zbyt wielu pytań;

 

nie śpiesz się z dawaniem odpowiedzi;

 

zachęć dziecko do korzystania z cudzych doświadczeń;

 

nie odbieraj nadziei

Cel nadrzędny:

 • tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,

 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych,

 • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła,

 • kształtowanie podstawowych norm moralnych np. tolerancji, życzliwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności,

 • uświadomienie zagrożeń otaczającego świata,

 • uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.

Kryteria sukcesu:

Dziecko:

 • umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami,

 • szanuje cudze zdanie i wolność innych,

 • rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie,

 • potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych,

 • rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej,

 • zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych,

 • zna swoje prawa i obowiązki,

 • potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje,

 • rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach,

 • ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy,

 • potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki,

 • ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

                 program wychowawczy

1. Zadania główne:

 • bądź koleżeński.

Normy postępowania:

 • zgodnie baw się z kolegami,

 • szanuj cudzą własność,

 • dziel się z innymi tym, co masz,

 • nie wyrządzaj krzywdy innym,

 • nie rób drugiemu, co tobie nie miłe (nie wyśmiewaj się, nie przedrzeźniaj),

 • pomagaj tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Zadania szczegółowe:

 • zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie,

 • interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie,

 • rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja,

 • uczenie się właściwego zachowania się podczas rozwiązywania konfliktu,

 • używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy nauczycieli,

 • słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, podporządkowanie się ich poleceniom,

 • dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, przezywania,

 • sprawianie radości innym dzieciom, składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonanie dla nich upominków,

 • opiekowanie się nowymi kolegami, oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują.

 

2. Zadania główne:

 • kontroluj swoje zachowanie.

Normy postępowania:

 • unikaj krzyku, kłótliwości,

 • przestrzegaj zawartych umów, reguł,

 • oceniaj zachowanie a nie osoby,

 • wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany,

 • korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach,

 • wystrzegaj się kłamstwa,

 • odróżniaj dobro od zła,

 • mów o swoich uczuciach.

Zadania szczegółowe: ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich:

 • zgodnego zachowania się podczas zabaw,

 • korzystania ze sprzętu i zabawek, mądrego rozwiązywania konfliktów,

 • porozumiewania się umiarkowanym głosem,

 • ponoszenia konsekwencji łamania zawartych umów,

 • reagowanie na umówione sygnały,

 • zapoznanie z bezpiecznymi sposobami rozładowania emocji (np. gryzmolenie po kartce, zagniatanie lub darcie papieru),

 • poznawanie wzorców właściwego zachowania,

 • uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki,

 • udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury, rozróżnianie prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich,

 • podejmowanie próby oceny postępowania bohaterów bajek i opowiadań,

 • układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania,

 • rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych,

 • systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań, przedstawienie argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami innych,

 • uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych.

3. Zadania główne:

 • bądź kulturalny.

Normy postępowania:

 • używaj form grzecznościowych,

 • proszę, dziękuję, przepraszam,

 • nie mów z pełnymi ustami,

 • pamiętaj o kulturalnym zachowaniu się w trakcie powitań i pożegnań,

 • bądź miły dla innych osób,

 • dbaj o porządek wokół siebie,

 • słuchaj, kiedy inni mówią, mów, kiedy inni słuchają.

Zadania szczegółowe:

 • samodzielne podejmowanie prostych zadań i obowiązków w domu i w przedszkolu,

 • uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny,

 • spokojne i ciche zachowanie się gdy inni odpoczywają, opiekowanie się słabszymi,

 • uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach,

 • dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się,

 • utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,

 • poszanowanie własności wytworów pracy kolegów,

 • uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa,

 • rozmowa z dziećmi na temat prostych przepisów savoir-vivr`u, stosowanie ich w sytuacjach codziennych,

 • opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia.

 

4. Zadania główne:

 • dbaj o bezpieczeństwo.

Normy postępowania:

 • nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw,

 • nie próbuj nieznanych ci produktów i potraw nieznanego pochodzenia,

 • informuj dorosłych o swoich dolegliwościach (skaleczenie, złe samopoczucie),

 • pamiętaj swój adres zamieszkania,

 • unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań,

 • zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi,

 • nie zbliżaj się do niebezpiecznych zwierząt,

 • przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych.

Zadania szczegółowe:

 • cykliczne spotkania z policjantem: "Bądź ostrożny na drodze", "Bezpieczne wakacje", "Obcy niebezpieczny",

 • ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu,

 • omówienie postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia,

 • zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu,

 • poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu,

 • spotkanie z weterynarzem, omówienie zachowań niektórych zwierząt,

 • rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych,

 • dostarczenie wzorców właściwego zachowania się na ulicy (wycieczki na skrzyżowanie filmy edukacyjne),

 • zorganizowanie quizu "Umiem się bezpiecznie poruszać po drodze", konkurs plastyczny "Jak dbam o swoje bezpieczeństwo".